2

אבן פהים, אבן בנייה, אבן גמעין, שיש, שיש ריצוף

אבן פהים, אבן בנייה, אבן גמעין, שיש, שיש ריצוף

אבן פהים, אבן בנייה, אבן גמעין, שיש, שיש ריצוף